Có 1 kết quả:

luó dāo

1/1

luó dāo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

screwdriver