Có 1 kết quả:

luó xuán

1/1

luó xuán

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) spiral
(2) helix
(3) screw