Có 1 kết quả:

luó xuán qū miàn

1/1

luó xuán qū miàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

spiral surface