Có 1 kết quả:

luó xuán zǎo

1/1

luó xuán zǎo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) spiral algae
(2) spirulina (dietary supplement)