Có 1 kết quả:

luó xuán miàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

fusilli (pasta)