Có 1 kết quả:

luó wén

1/1

luó wén

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) spiral pattern
(2) whorl of fingerprint
(3) thread of screw