Có 1 kết quả:

luó xiàn

1/1

luó xiàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

spiral