Có 1 kết quả:

luó xiàn guǎn

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) solenoid
(2) coil