Có 1 kết quả:

luó jù

1/1

luó jù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) pitch of spiral
(2) pitch of screw