Có 1 kết quả:

zhōng sī zǒng kē

1/1

Từ điển Trung-Anh

Tettigonioidea (katydids and crickets)