Có 1 kết quả:

zhé chóng

1/1

zhé chóng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

dormant insect

Một số bài thơ có sử dụng