Có 1 kết quả:

xiāo shāo mǎn shì ㄒㄧㄠ ㄕㄠ ㄇㄢˇ ㄕˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

The room is filled with cobwebs. (idiom)