Có 1 kết quả:

péng qí

1/1

péng qí

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

con cáy, con còng cọng

Một số bài thơ có sử dụng