Có 1 kết quả:

jǐ zi

1/1

jǐ zi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) louse egg
(2) nit