Có 1 kết quả:

chán tuì

1/1

chán tuì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) cicada slough
(2) fig. to free oneself
(3) to extricate oneself from

Một số bài thơ có sử dụng