Có 1 kết quả:

jiāo liáo

1/1

jiāo liáo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

cicada (old)