Có 1 kết quả:

chóng bái là ㄔㄨㄥˊ ㄅㄞˊ ㄌㄚˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

white wax from Chinese white wax bug (Ericerus pela)