Có 1 kết quả:

chóng là

1/1

chóng là

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

white wax from Chinese white wax bug (Ericerus pela)