Có 1 kết quả:

chóng zhì

1/1

chóng zhì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) small bug
(2) base person (used as a curse word)

Một số bài thơ có sử dụng