Có 1 kết quả:

xiè zhuǎ lán

1/1

xiè zhuǎ lán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

holiday cactus