Có 1 kết quả:

xiè zhuàng xīng yún

1/1

Từ điển Trung-Anh

Crab nebula