Có 1 kết quả:

xiè jiàng

1/1

xiè jiàng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

crab paste