Có 1 kết quả:

huò qū

1/1

huò qū

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

phải chịu thua kém người khác

Một số bài thơ có sử dụng