Có 1 kết quả:

chǔn rén

1/1

chǔn rén

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) fool
(2) imbecile