Có 1 kết quả:

chǔn chǔn yù dòng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to begin to stir (idiom)
(2) to get restless
(3) to become threatening