Có 1 kết quả:

chǔn zhū

1/1

chǔn zhū

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) stupid swine
(2) idiot