Có 1 kết quả:

chǔn huò ㄔㄨㄣˇ ㄏㄨㄛˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) blockhead
(2) idiot
(3) dunce
(4) moron
(5) fool