Có 1 kết quả:

lì huáng

1/1

lì huáng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) the flesh of oyster
(2) marinated oyster meat