Có 1 kết quả:

juān miǎn

1/1

juān miǎn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to let sb off (punishment, taxation etc)
(2) to reprieve sb

Một số bài thơ có sử dụng