Có 1 kết quả:

juān dí

1/1

juān dí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to wash
(2) to cleanse