Có 1 kết quả:

juān zū

1/1

juān zū

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to remit rentals or taxes

Một số bài thơ có sử dụng