Có 1 kết quả:

juān kē ㄐㄩㄢ ㄎㄜ

1/1

juān kē ㄐㄩㄢ ㄎㄜ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to remove an oppressive law, tax etc