Có 1 kết quả:

juān tǐ

1/1

juān tǐ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to clean oneself