Có 1 kết quả:

cán shān

1/1

cán shān

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

silkworm nest (bundle of straw etc provided for silkworm to spin their cocoons)