Có 1 kết quả:

cán dòu zhèng ㄘㄢˊ ㄉㄡˋ ㄓㄥˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

G6PD deficiency