Có 1 kết quả:

dù chóng

1/1

dù chóng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) moth
(2) harmful person
(3) vermin

Một số bài thơ có sử dụng