Có 1 kết quả:

dù yú zi

1/1

dù yú zi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) silverfish
(2) CL:隻|只[zhi1]