Có 1 kết quả:

mán hèng wú lǐ

1/1

Từ điển Trung-Anh

rude and unreasonable