Có 1 kết quả:

xuè zhài lěi lěi

1/1

Từ điển Trung-Anh

debts of blood crying out for retribution