Có 1 kết quả:

xuè zhài xuè cháng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) A debt of blood must be paid in blood.
(2) Blood calls for blood.