Có 1 kết quả:

xuè yǒu bìng

1/1

xuè yǒu bìng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

hemophilia