Có 1 kết quả:

xuè xiǎo bǎn

1/1

xuè xiǎo bǎn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

blood platelet