Có 1 kết quả:

xuè zú

1/1

xuè zú

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) blood relations
(2) one's own flesh and blood
(3) kin