Có 1 kết quả:

xuè qì

1/1

xuè qì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) blood and vital breath
(2) bloodline (i.e. parentage)
(3) valor