Có 1 kết quả:

xuè yǎng hán liàng

1/1

xuè yǎng hán liàng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

blood oxygen level