Có 1 kết quả:

xuè yè xún huán

1/1

Từ điển Trung-Anh

blood circulation