Có 1 kết quả:

xuè nóng yú shuǐ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) blood is thicker than water
(2) fig. family ties are closer than social relations