Có 1 kết quả:

xuè sī

1/1

xuè sī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) wisps of blood
(2) visible veins
(3) (of eyes) bloodshot