Có 1 kết quả:

xuè ròu xiāng lián

1/1

Từ điển Trung-Anh

one's own flesh and blood (idiom); closely related