Có 1 kết quả:

xuè xiōng

1/1

xuè xiōng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

blood in the pleural cavity